Beers

  • Kirin Ichiban - 12oz. $5; 22oz $8
  • Kirin Light - 12oz $5
  • Sapporo - 12oz $5; 22oz $8
  • Sapporo Light - 12oz $5